KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző támogatás / RRF-9.5.1-23

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg (továbbiakban: mikrovállalkozás) vagy b) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg (továbbiakban: kisvállalkozás) vagy c) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak (továbbiakban: középvállalkozás) és d) GFO kódja 113, 114, 116, 117, 121, 124, 129, 131, 141, 142, 143, 226, 228, 231, illetve a 931 GFO kódon a fel nem sorolt, EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani; továbbá e) a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jött létre; valamint f) a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapban nem nyújtott be ajánlatot magyarországi közbeszerzési eljárásban

KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző támogatás / RRF-9.5.1-23


A Felhívás keretében a mikro-, kis-, és középvállalkozások a közbeszerzési verseny élénkítése céljából átalány alapú, egységesen 600 000 Ft támogatást igényelhetnek közbeszerzési ajánlatuk elkészítéséhez és az elkészített ajánlati dokumentáció közbeszerzési ajánlattételre történő benyújtásához kapcsolódóan felmerült költségeihez. A támogatás a jelen Felhívás megjelenése után megjelent közbeszerzési eljárásokban benyújtott ajánlatra vonatkozóan, utólagosan igényelhető.

A támogatásra pályázni a 2023. 03. 31 után az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR), nyilvános felhívás útján meghirdetett közbeszerzési eljárásban tett, érvénytelennek nem minősített ajánlat alapján lehet, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményének EKR-ben történő megjelenését követően. Egy pályázó a jelen Felhívás keretében egyszer részesülhet támogatásban.
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.
A Felhívás az ÁÚF és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap esetén a Nemzeti
Hatóság a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket.

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1 TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 2. cikke szerinti, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg (továbbiakban: mikrovállalkozás)
vagy
b) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg (továbbiakban: kis­vállalkozás)
vagy
c) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg és nem minősül a) pont szerinti mikrovállalkozásnak vagy b) pont szerinti kisvállalkozásnak (továbbiakban: középvállalkozás)
és
d) GFO kódja 113, 114, 116, 117, 121, 124, 129, 131, 141, 142, 143, 226, 228, 231, illetve a 931 GFO kódon a fel nem sorolt, EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani; továbbá
e) a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jött létre; valamint
f) a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapban nem nyújtott be ajánlatot magyarországi közbeszerzési eljárásban.
Amennyiben a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat több ajánlattevő közös ajánlataként került benyújtásra, úgy támogatási kérelmet kizárólag a közös ajánlattevők képviseletében eljáró szervezet nyújthat be. Ebben az esetben a jelen felhívás szerinti feltételeknek a közös ajánlattevők valamennyi tagja meg kell, hogy feleljen.

1.2 TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek,
1.2.1 ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
1.2.2 ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet,
1.2.3 ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
1.2.4 ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
1.2.5 ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
1.2.6 aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak
1.2.7 "A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
1.2.8 a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
1.2.9 b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
1.2.10 c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
1.2.11 - a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
1.2.12 - a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 1.2.13 d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
1.2.14 e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
1.2.15
1.2.16 g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
1.2.17 h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
1.2.18 Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

1.3 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A támogatási kérelmet 2023. 03. 31. 9 óra 00 perctől a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2025. 12. 31 0 óra 00 percig lehet benyújtani. A forrás kimerülése esetén a Nemzeti Hatóság a palyazat.gov.hu felületen közleményt tesz közzé a pályázati felhívás lezárásának idejéről.

1.4 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először jelentkezzen be a www.palyazat.gov.hu oldalon, az "Egységes beléptető felület bejelentkezés gomb használatával.
A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat.
A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH vagy AVDH-DHSZ) kell hitelesítenie. Támogatási kérelem benyújtására és elektronikus aláírására csak a KKV képviseletére jogosult személy(ek)nek van lehetősége. Meghatalmazott útján támogatási kérelmet nem lehet benyújtani.
Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy az AVDH, AVDH- DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét. Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektronikusan hitelesített nyilatkozatot nem kell kinyomtatni és papír alapon is aláírni.

MŰSZAKI, SZAKMAI ELVÁRÁSOK
A Felhívás Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) I Állam és közigazgatás komponens 11. sz. intézkedéséhez kapcsolódik. A beavatkozás a Kkv-k vállalkozásfejlesztése és nemzetközivé válása, beleértve a termelő beruházásokat is elnevezésű 015 kódjelű beavatkozástípus alatt valósul meg.
Ennek keretében létre kell hozni egy olyan támogatási rendszert, amely objektív, megkülönböztetés mentes és átlátható kiválasztási kritériumok alapján közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak kifizetendő átalány költségtérítést biztosít a közbeszerzési eljárásokban való részvételükkel kapcsolatos költségek után annak érdekében, hogy elősegítse a közbeszerzési eljárásokban való részvételüket és megszüntesse a részvétel akadályait.
A támogatási rendszer keretében nyújtott pénzügyi támogatásnak ki kell terjednie különösen a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók igénybevételével összefüggő költségek térítésére, de nem fedezheti az egyes vállalkozások közbeszerzésben való részvétellel kapcsolatban felmerülő összes költségét.
Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek
(i) a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
(ii) érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és
(iii) a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt másik magyarországi közbeszerzési eljárásban.
Érvénytelennek nem minősített az ajánlat, amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatot a bírálat során érvényesnek nyilvánította, vagy azt a közbeszerzési eljárás szabályai szerint nem kellett elbírálnia, és bírálat hiányában nem nyilvánította érvénytelennek.
Egy ajánlat akkor minősül érvényesnek, ha vele szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 73-74. §-a szerinti érvénytelenségi indokok. Ha egy ajánlatot a Kbt. szabályai értelmében az ajánlatkérőnek nem kellett elbírálnia, az ajánlatot benyújtó ajánlattevő abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az ajánlatát, valamint az eljárásban előírt alkalmassági feltételek teljesítéséről és a kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozatát az EKR útján benyújtotta.
Egy vállalkozás a Felhívás keretében csak egyszer részesülhet támogatásban.
A HET végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 9. §. (1) i) pontja szerint a Nemzeti Hatóság a támogatási döntés előkészítése és meghozatala, továbbá a támogatói okirat kibocsátása és esetleges módosítása során következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében. Az ARACHNE az esetleges kockázatokra mutat rá, a kockázatok értékelése a pályázatot kezelő hatóságok feladata.

2. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
2.1 PÉNZÜGYI TERVEZÉSRE ÉS ELSZÁMOLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A projekt költségvetésének megtervezésére és megvalósítás során a kiadások elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: Elszámolhatósági útmutató) c. dokumentum tartalmazza, mely elérhető a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

2.2 A TÁMOGATÁS JELLEGE
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást - szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén - nem kell visszafizetni.

2.3 A TÁMOGATÁS FORRÁSA
Jelen felhívás forrását a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat biztosítja, melyből az Európai Unió felé elszámolandó költségek forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) 1 090 000 000 Ft.
Jelen felhívás keretében a végső kedvezményezettnek nem szükséges elszámolandó önerőt biztosítania.

2.4 TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minden támogatásra jogosult KKV esetében egységesen 600 000 Ft, amely egyösszegű átalányként kerül elszámolásra.
Az átalányban elszámolandó kiadások esetén nincs szükség a kiadások pénzügyi alátámasztására. Ez azonban nem mentesít attól, hogy a felhívásban előírt elvárások szakmai teljesülése megtörténjen. Ennek okán a Nemzeti Hatóság a beszámolók vagy helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti az egyes átalányban finanszírozott kiadások eredménytermékét. Amennyiben a projekt megvalósítása, vagy a záró kifizetési igénylése során bebizonyosodik, hogy valamely, átalányban finanszírozott vállalás nem teljesül, a Nemzeti Hatóság szabálytalansági eljárást kezdeményezhet.
Az egyösszegű átalány, mint egyszerűsített elszámolási mód alkalmazásának részletszabályai az Elszámolhatósági útmutatóban kerülnek bemutatásra.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

2.5 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A projekt keretében a közbeszerzési eljárásban ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek számolhatók el (pl. elsősorban közbeszerzési szakértő igénybevétele, közbeszerzési ajánlat elkészítéséhez igénybe vett szolgáltatás stb.). Az elszámolás átalány alapon, tételes költségelszámolás kötelezettsége nélkül történik.
https://www.palyazat.gov.hu/RRF_951_23#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem