Közvetlen irányítású uniós programok keretében megvalósuló projektek ÖNERŐKÖLTSÉGÉNEK hazai forrásból történő támogatásához / KÁF-1-2023

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
a) költségvetési szerv, b) nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett, c) helyi önkormányzat, d) önkormányzati társulás, e) egyesület, f) köztestület, g) egyházi jogi személy, h) alapítvány, i) közalapítvány, j) többségi állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság

Közvetlen irányítású uniós programok keretében megvalósuló projektek ÖNERŐKÖLTSÉGÉNEK
hazai forrásból történő támogatásához / KÁF-1-2023


KÁF-1-2023
FELHÍVÁS
2023.évben
közvetlen irányítású uniós programok
keretében megvalósuló projektek
ÖNERŐKÖLTSÉGÉNEK
hazai forrásból történő támogatásához
A Kormány célja, hogy Magyarország a 2021-2027 programozási időszak végére a közvetlen irányítású uniós programok keretéből elnyert magyar részesedés arányát a lakosságarányos mértéknek megfelelően növelje. A közvetlen irányítású uniós programok jellemzője, hogy közös európai célokat támogatnak, valamennyi tagállamból lehet pályázatot benyújtani és az elbírálás is közvetlenül, európai szinten történik. Ezek a programok olyan területek támogatását is lehetővé teszik, melyek a tagállami irányítású projektek keretei között nem megoldhatóak.

I. A támogatás célja
A közvetlen uniós forrásokból való magyar részesedés növelése érdekében a magyar pályázók támogatása. A Felhívás lehetőséget nyújt az Európai Bizottság felé a 2014-2020 programozási időszakra már benyújtott, de még el nem bírált és a 2021-2027 programozási időszakra benyújtott és benyújtandó pályázatok önerő támogatásának hazai forrásból történő hozzájárulására.
A támogatás biztosítására az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó anyagi és eljárási szabályokkal összhangban kerül sor. Amennyiben a támogatás állami támogatásnak minősül, úgy az kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i

II. A támogatás formája és mértéke
Támogatási igény nyújtható be a tervezett, vagy már beadott pályázat tekintetében az adott közvetlen uniós pályázati felhívásban az érintett pályázó vonatkozásában előírt önerő költségének finanszírozására az alábbi szabályok szerint. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási igény benyújtója összesen 1 db egyedi kérelmet terjeszthet be.
A benyújtandó támogatási igénynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 74. § (2) bekezdésére figyelemmel tartalmaznia kell az Ávr. 69. §-a szerinti adatokat, vagy az Ávr. 75. § (3a) bekezdésében foglalt esetben az ott
meghatározott nyilatkozatokat.

A támogatási kérelmek befogadására a felhívás közzétételétől folyamatosan a forrás kimerüléséig van lehetőség.
Az igényelhető támogatás:
o minimális összege: 10 000 000 Ft
o maximális összege: 500 000 000 Ft

A támogatás összege nem haladhatja meg a benyújtott/benyújtandó európai uniós pályázatban kérelmezett - az elszámolható költségekre jutó - önerő 50%-át.
Az uniós támogatás átváltásának szabálya:
A várható/kapott uniós támogatás összegét euróban és forintban is szükséges megadni. A forintra való átváltáskor az árfolyamot a következők szerint szükséges meghatározni:

a) A közvetlen uniós pályázat szempontjából támogatási jogviszony létesítése előtt álló pályázók esetében az Európai Bizottságtól kapott igazoláson (Accept vagy GAP Process document) szereplő dátum napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyam alapján.

b) A közvetlen uniós pályázat szempontjából támogatási jogviszonnyal rendelkező kedvezményezettek esetében a Támogatási Szerződés (Grant Agreement) aláírásának napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyam alapján.

c) A hazai támogatási kérelem benyújtásakor a közvetlen uniós pályázat vonatkozásában Accept vagy GAP Process igazolással vagy Támogatási Szerződéssel (Grant Agreement) még nem rendelkező pályázók esetében a támogatási igény benyújtásakor érvényes aktuális, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, aktuális napi középárfolyam alapján.
A támogatási igényről és az igényelt támogatás mértékéről a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet, (a továbbiakban: 590/2022. Korm. rendelet), 54. § a) pontja értelmében a területfejlesztési miniszter, illetve az általa írásban kijelölt személy egyedi döntést hoz.
A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként, több évet érintő támogatás esetén évente egy összegben előlegként történik.
A támogatás felhasználásának feltételeit és a nem megfelelő felhasználás jogkövetkezményeit, illetve a kapcsolódó elszámolás szabályait, részletesen a Támogatási és elszámolási útmutató (KÁF-1-2023) rögzíti, mely a www.palyazat.gov.hu oldalon kerül közzétételre.
A támogatói döntés az állami támogatással összefüggő szabályok betartása érdekében a támogatási kérelemben foglaltakhoz képest alacsonyabb összegű támogatást is megállapíthat. Amennyiben a jelen Felhívás alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján.

III. A támogatás forrása
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete szerinti XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Közvetlen uniós programok támogatása jogcímcsoport előirányzata.

IV. A támogatásra jogosultak köre
Az 590/2022. Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése értelmében támogatásban részesülhet:
a) költségvetési szerv,
b) nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,
c) helyi önkormányzat,
d) önkormányzati társulás,
e) egyesület,
f) köztestület,
g) egyházi jogi személy,
h) alapítvány,
i) közalapítvány,
j) többségi állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság,
Abban az esetben, ha a támogatási igény benyújtója a Miniszterelnökség 2021. évben közzétett, „a közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására” című felhívása keretében támogatást kapott, úgy a jelen Felhívásra abban az esetben jogosult támogatási igényt benyújtani, ha a korábban elnyert támogatást illetően elfogadott beszámolóval, több évre szóló támogatás esetén elfogadott részbeszámolóval rendelkezik.
A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van, ami azonban nem szükségszerűen azonos a közvetlen uniós pályázat esetében megkötött vagy megkötni tervezett konzorciummal.

V. Támogatható közvetlen uniós programok
A Felhívás keretében olyan kérelmek támogathatóak, melyek az 590/2022. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében felsorolt közvetlen uniós programok keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódnak:
1) a CEF projektek kivételével - az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz,
2) a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz,
3) az Erasmus+,
4) az Európai Védelmi Alap,
5) a Digitális Európa,
6) a LIFE,
7) az Egységes Piac Program,
8) a Kreatív Európa,
9) az Adóügyi Együttműködés, vámügyi együttműködés és csalás elleni program,
10) az Európai Szolidaritási Testület,
11) az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág,
12) az EU4Health,
13) az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021-2025,
14) a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és értékek,
15) az Igazságügyi együttműködés,
16) az Európai Űrprogram,
17) a Fúziós energia-fejlesztés (ITER) vagy
18) az Innovációs Alap.

VI. Biztosíték
A támogatás vonatkozásában biztosíték nyújtása kötelező, kivéve jogszabály alapján adott mentesség esetén.

VII. Lebonyolító szervezet
A támogatás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, és a támogatás felhasználásának ellenőrzését a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. látja el.

VIII. A támogatási igény benyújtásának módja
A támogatási igény elektronikus úton, a X. pontban felsorolt, az adott támogatást igénylőre vonatkozó, minősített elektronikus aláírással vagy AVDH által hitelesített dokumentumok, megküldésével kerülhet benyújtásra az alábbiak szerint.
- A támogatási igény benyújtására az alábbi elérhetőségen keresztül van lehetőség: lebonyolitoEU@szechenyiprogramiroda.hu
- A támogatási igény az elektronikus úton történő benyújtással, az elektronikus beérkezés időpontjában minősül beadott kérelemnek.

IX. További tájékoztatás, felvilágosítás
A támogatási igénnyel, a támogatással és az elszámolással kapcsolatos részletes tájékoztatást a www.palyazat.gov.hu és a www.kormany.hu oldalon elérhető Támogatási és elszámolási útmutató tartalmazza. További információ a lebonyolitoEU@szechenyiprogramiroda.hu e-mailcímen kérhető. A mindenkor hatályos KÁF-1-2023 Támogatási és elszámolási útmutató figyelemmel kísérése a támogatási igénnyel fellépők kötelezettsége.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem