Mezőgazdasági kisüzemek támogatása / VP2-6.3.1-20

Határidő
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása / VP2-6.3.1-20


FELHÍVÁS
A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-20
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben működő mezőgazdasági vállalkozások1 piaci pozíciójának stabilizálására és termékszerkezetének fejlesztésére irányul, az általuk megtermelt alapanyagok feldolgozásának és a hagyományos, kézműves termékeik előállítási technológiájának korszerű megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezethatékonyság növelését, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítését a vidéki területeken. A cél elérését a Kormány a vidéki térségekben működő mezőgazdasági vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projektet 15 000 eurónak megfelelő forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó támogatást igénylők az együttműködés keretében vállalják3, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz, illetve a 2/A fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32,5 milliárd forint.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7 222 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 6.3.1. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 /1/896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
- A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.
A mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret megállapítása:
- A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 13. számú mellékletét képező "Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról" című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
- Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb a 12. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. Az ENAR, BIR és TIR rendszerek esetében a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.
Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely:
a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával (lásd 4. számú melléklet).
Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:
- támogatást igénylő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
- TERA területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
- támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
- támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves átlaglétszám, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.
Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni, vagy amennyiben a támogatást igénylő adóbevallásra nem kötelezett, akkor az értékesítési betétlapon szereplő adatokat kell figyelembe venni.
Az életvitelszerű tartózkodási helyet, illetve a mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében a székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
1. aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
2. aki/amely a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
3. akinek azonos az életvitelszerű tartózkodási helye olyan kedvezményezettel, aki a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című vagy a jelen VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
4. akinek azonos a székhelye olyan kedvezményezettel, amely a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című vagy a jelen VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
5. aki/amely a jelen - VP2-6.3.1-20 kódszámú - felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
6. aki/amely nem rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28/A. § (2) bekezdés szerinti fizetési számlaszámmal;
7. aki, vagy amely nem rendelkezik az MVH eljárási törvény 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval;
8. aki már részesült az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásban, figyelemmel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETÉNEK 19. cikkében foglaltakra.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. november 30. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
Hetedik szakasz: 2022. november 17.-2022. november 30.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt értékelési szakaszonként, az értékelési szakasz utolsó napját jelentő értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatási kérelem a Magyar Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) a támogatást igénylő ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem