Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása / VP3-3.1.1-22

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
mezőgazdasági termelők

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
/ VP3-3.1.1-22


FELHÍVÁS
Az Európai Unió, valamint Magyarország által elismert minőségrendszerek és azok keretében előállított
termékek fogyasztók számára minél szélesebb körű ismertté válásához
A felhívás címe:
Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása
A felhívás kódszáma: VP3-3.1.1-22

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A felhívás további célja a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése, ideértve az ökológiai termelésben részt vevők számának növelését is. A minőségrendszerek keretében előállított termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő más, hasonló termékek. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
Az EU által elismert minőségrendszerek (a továbbiakban: minőségrendszerek):

A) célterület: Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., ii., iii., v. alpontjai szerinti uniós minőségrendszerek (az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezések: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek), ökológiai termékek.

B) célterület: Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő nemzeti minőségrendszerek, amelyek a Mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről szóló 26/2018 (X. 1.) AM rendelet (a továbbiakban: nemzeti elismerési rendelet)
alapján elismertek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló irányelv (a továbbiakban: 1535/2015/EU irányelv) szerint notifikáltak. Ezeket a nemzeti minőségrendszereket az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) tartja nyilván.

C) célterület: Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. c) pontja szerinti, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és az 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált terméktanúsítási rendszerek. Ezeket az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszereket az AM tartja nyilván.
A 1151/2012/EU rendelet". és 32. cikkei alá tartozó termékek előállítása nem jogosít fel a támogatás igénybevételére.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: VP) rögzített módon:
3A - az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1200 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 3.1.1. számú művelete szolgál, amely az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (4) bekezdés alapján nyújtható.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Minőségrendszerekben való részvétel az alábbi célterületi bontás szerint:

A) célterület esetében:
Az előállított termék az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., ii., iii., v. alpontokban foglaltak szerint:
- megfelel az 1151/2012/EU rendelet minőségre utaló választható kifejezések (kivéve az 1151/2012/EU rendelet ". és 32. cikk) rendszerének (az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásában (E-Ambrosia-adatbázishttps://ec.europa.eu/mfo/food-farmmg-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-mdications- register/index.cfm?event=searchIndication#) szereplő oltalom alatt álló elnevezések:
eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek, ökológiai termékek) elvárásainak, vagy
- szeszes italok esetében a Támogatást Igénylő a 787/2019/EU rendeletnek megfelelő termék
előállítója, és az előállított termék szerepel az EU E-Ambrosia adatbazisban2, vagy
- megfelel a borra vonatkozó 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének Ia.
szakaszának (a forgalomba hozatali engedély az EU-s regiszterben2 (E-Ambrosia) szereplő, oltalom alatt álló eredet-megjelölés, vagy földrajzi jelzés használatát teszi lehetővé), vagy
- az előállított ökológiai termék megfelel az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek.

B) célterület esetében:
A támogatást igénylő az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és notifikált nemzeti minőségrendszerben vesz részt.

C) célterület esetében:
A támogatást igénylő az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. c) pontja szerinti, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és notifikált önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerben vesz részt.
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése..
A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A támogatás igénybevételére azok a mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve vesznek részt minőségrendszer(ek)ben (beleértve az ökológiai termelést is), vagy
- a támogatási kérelem benyújtását követően kívánnak azokhoz csatlakozni.
Meglévő minőségrendszeri tagság esetén támogatási kérelmet A) célterület esetében (kivéve ökológiai termelésben való részvétel esetében) az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki az oltalom alatt álló elnevezés használatára, az oltalom alatt álló termék forgalomba hozatalára jogosult.
Támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki rendelkezik a mezőgazdasági, agrár­vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. §-a szerint ügyfél­azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A felhívás keretében többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló kormányhatározat számát a támogatás igénylő a kérelmében feltüntette vagy a kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) aki nem a felhívás 1.1. pontjában meghatározott minőségrendszerben vesz részt, illetve
minőségrendszerhez szeretne csatlakozni,
c) akinek a tagsága a minőségrendszerben korábbi, mint a támogatási kérelem időpontját megelőző 5 év,
d) aki a VP3-3.1.1-19 - Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása című felhívás alapján adott minőségrendszer tekintetében már részesült támogatásban, vagy adott minőségrendszer tekintetében jelen felhívás tekintetében már rendelkezik Támogatói Okirattal.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Egy támogatást igénylő a támogatási időszak alatt egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. március 1. napjától 2023. augusztus ". napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése szakaszosan történik.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2023. május ".
2023. augusztus ".
Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet nyújtott be, de hatályos támogatói okirattal még nem rendelkezik. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy bármilyen kifizetésre kizárólag fennálló támogatási jogviszony esetében kerülhet sor, melynek feltétele a támogatói okirat közlése.
Az első kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtásával azonos év december ". napjáig, a további kifizetési kérelmeket az adott támogatási év december ". napjáig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az intézkedés keretében egyszerűsített költségelszámolásra van lehetőség.
Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró/termelő, illetve csoport, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg /termelő, illetve csoport/5 év.

Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőzően már csatlakozott a minőségrendszerhez, a maximális öt éves támogatási időtartamot annyi évvel kell csökkenteni, amennyi a minőségrendszerhez történő kezdeti csatlakozás és a támogatás iránti kérelem benyújtása között eltelt.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-"1-22-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-1#
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem