Működő mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása / VP6-19.2.1.-70-6-20

Határidő
2023. 02. 28., 2023. 03. 31., 2023. 04. 30., 2023. 05. 31., 2023. 06. 30.
Érvényes
Pályázhat
Közkereseti társaság (116) Betéti társaság (117) Szociális szövetkezet (121) Egyéni cég (228) Egyéni vállalkozó (231) Korlátolt felelősségű társaság (113)

Működő mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása / VP6-19.2.1.-70-6-20


HELYI FELHÍVÁS
A helyi felhívás címe:
Működő mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-70-6-20
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Pannónia Kincse Leader Egyesület helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások támogatása: a(z) térség gazdasági fejlődésének elősegítésére a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gazdasági szereplők versenyképességének javítását és a foglalkoztatás ösztönzését. A cél elérését a Kormány Pannónia Kincse Leader Egyesület helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300 000-15 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 7 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják 1, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások gazdaságfejlesztése és stabilitása céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1 - A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1 - A felhívás indokoltsága és célja
A Pannónia Kincse Leader Egyesület illetékességi területén rendkívül nagy a vállalkozások száma. Győr városának közelsége miatt a felvevő piac megléte adott, számos helyi vállalkozás a győri multinacionális vállalatoknak a beszállítója, különös tekintettel az agglomerációs térségben működőkre.
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a mikrovállalkozások hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz ellátottsága. A Felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2 - A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 337 001 165 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 28-50 db.

1.3 - A támogatás háttere
Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretében a(z) Pannónia Kincse Leader Egyesület, mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport hirdeti meg a HACS és a VP Irányító Hatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.

2 - ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a(z) Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezetéhez a +3630-758-9820-as, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-15 óráig, pénteken 8:30-14 -óráig fogadják hívását.

3 - A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1 - A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 - Önállóan támogatható tevékenységek
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alkalmazandók.

4.1 - Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Közkereseti társaság (116)
Betéti társaság (117)
Szociális szövetkezet (121)
Egyéni cég (228)
Egyéni vállalkozó (231)
Korlátolt felelősségű társaság (113)
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozások, mikrovállalkozás méretű egyéni és társas vállalkozások, akik, vagy amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül
- Pannónia Kincse Leader Egyesületi tag
- a Pannónia Kincse Leader Egyesület illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 30 nappal
- rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) üzleti évvel
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a nem mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 3. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében - a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszonként - csak egy támogatási kérelmet adhat be a 3.1 pontban felsorolt tevékenységekre.
Jelen felhívás keretében/ a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az egy kedvezményezett által felhasználható forrás a program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HACS IH-val kötött Együttműködési Megállapodásában rögzített fejlesztési forrásainak 20%-át.

4.2 - Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre.
Az ÁÚF Kizáró okok listája című részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:
a) A projekt tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban.
b) A támogatást igénylő - a projekt megvalósítása céljából - jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
c) A projekt olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
d) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.
e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
f) amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül - azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
g) amely az uniós állami támogatási szabályok szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
h) akinek lejárt tagdíj tartozása van a Pannónia Kincse Leader Egyeületnél.
i) jelen Felhívás tekintetében ugyanazon tevékenység tekintetében támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült.

4.3 - A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2023.06.30 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2023. 02. 28.
- 2023. 03. 31.
- 2023. 04. 30.
- 2023. 05. 31.
- 2023. 06. 30.
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az Irányító Hatóságnak is megküldi.
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
A helyi támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5 - FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1 - A támogatás formája
Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2 - A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3 - A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 000 Ft, maximum 15 000 000 Ft.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem