Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése / MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Önkormányzatok
Pályázhat
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján; - Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján

Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése
/ MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések" című alprogramhoz
A pályázati kiírás kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024
Pályázati kategóriák kódszámai:
MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF
MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK
MFP/ÖTIFB/2024/TKIF
MFP/ÖTIFB/2024/EKB
MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF
MFP/ÖTIFB/2024/KOEB
MFP/ÖTIFB/2024/TFB

1. Minden kategóriára vonatkozó általános információk
1. Bevezető
1.1 A pályázati kiírás célja
A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai, önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) részére, melynek célja a települések infrastrukturális fejlesztésének, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása. A pályázati kiírás az alábbi kategóriákat tartalmazza:
1. Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés (MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF)
2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK)
3. Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/TKIF)
4. Eszközbeszerzés (MFP/ÖTIFB/2024/EKB)
5. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF)
6. Kommunális eszközök beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/KOEB)
7. Tanya- és falugondnoki busz beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/TFB)
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósításával kapcsolatban a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. A Kormány céljainak megvalósítása érdekében a jelen pályázati kiírás keretein belül lehetőség nyílik a települések infrastrukturális fejlesztésére, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésére, mely hozzájárul a településkép, illetve az alapvető szolgáltatások minőségének javításához.
A program esélyt ad az önkormányzatok számára - az alapvető közfeladatok ellátás céljából - az önkormányzati tulajdonban lévő óvodák épületének felújítására, korszerűsítésére, óvodai férőhelybővítésre, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére és korszerűsítésére, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő és működő temetők kisléptékű fejlesztésére, az önkormányzatok közfeladatainak ellátásához kapcsolódó eszközök beszerzésére, a közterületi játszóterek, közterületi fitneszparkok, óvodai játszóudvarok építésére, illetve fejlesztésére, falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás biztosításához szükséges busz beszerzésére, a belterületi közterület fenntartását biztosító eszközök beszerzésére.
Az általános és minden kategóriára vonatkozó szabályokat a közös rész tartalmazza, az egyes kategóriákra vonatkozó speciális szabályok az adott kategóriára vonatkozó részben találhatóak.
A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2023. évben meghirdetett pályázati kiírásokhoz" (a továbbiakban: Útmutató 2023.) című dokumentum, amely a pályázati kiírás egyes pontjai esetében további feltételeket és részleteket tartalmaz. A pályázati kiírás és az Útmutató 2023. rendelkezéseinek esetleges ütközése esetén a pályázati kiírás az irányadó.
Jelen pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.
1.2 . A támogatás céljára felhasználható keretösszeg
A támogatás céljára felhasználható keretösszeg: 10 000 000 000 forint, amelynek fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím biztosítja.

2. A pályázat benyújtásának feltételei
Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján.
2.1. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés releváns pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
2.2. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2023. december 13.-2024. január 12.
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!
A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!
További szabályokat az Útmutató 2023. 2.3. pontja tartalmaz.

3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg
Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés 50 000 000 Ft
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 50 000 000 Ft
Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése 6 000 000 Ft
Eszközbeszerzés 6 000 000 Ft
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 6 000 000 Ft
Kommunális eszközök beszerzése 15 000 000 Ft
Tanya- és falugondnoki busz beszerzése 18 000 000 Ft

A támogatási összeg magában foglalja az önállóan támogatható tevékenységekre és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységekre igényelhető támogatási összeget is.
1.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%- os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

4. Áfa levonási jog
A pályázatban fel kell tüntetni az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adóval növelt összegét, valamint a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét is.
Útmutató 2023. 2.6. pontja tartalmazza.

5. Nem elszámolható költségek köre
A kategóriákon belüli támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik a pályázati kategória önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen:
- korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már támogatásra került eszközök, műszaki tartalomban foglaltak elszámolása;
- saját teljesítés;
- használt anyag/eszköz vásárlása és/vagy beépítése;
- járműbeszerzés költsége (kivéve: Tanya- és falugondnoki busz beszerzése, Kommunális eszközök beszerzése kategória);
- jármű fenntartásának költsége, üzemanyag költség;
- sikerdíj;
- a pályázati célhoz nem kapcsolódó tevékenységekből származó költségek;
- egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése, melyek fenntartása hosszú távon nem biztosított;
- kamattartozás;
- hitelkamat;
- hiteltúllépés költsége;
- egyéb pénzügyforgalmi költségek;
- deviza-átváltási jutalék;
- pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
- bírságok, kötbérek és perköltségek;
- bírságok, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei;
- ingatlan, jármű, eszköz biztosítás költsége;
- egyéb az egyes kategóriáknál megjelölt tevékenység költsége.

6. Biztosítékok köre
Támogató az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

7. Közbeszerzésre vonatkozó információk
A költségvetési támogatások felhasználása során - ha a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Közbeszerzési törvény) szerinti feltételek fennállnak - közbeszerzés alkalmazása szükséges. Az irányadó, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a Pályázó, illetve a Kedvezményezett feladata.

8. A pályázat ellenőrzése
8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- a pályázat benyújtására jogosult a jelen pályázati kiírásban feltüntetett valamely kategória önállóan megvalósítható tevékenységének megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
- a kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljes körűek és nem valótlan tartalmúak;
- a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal, az előírt módon és határidőben benyújtásra kerültek.
8.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- a Pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet, II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló cím, 1.3.1. pontja szerint kell figyelembe venni;
- a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
- a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- Magyar Falu Program céljához való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.

9. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár 1 alkalommal hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki, amennyiben a hiba, hiány jellegénél fogva javítható, pótolható. A Pályázó a hiánypótlást a hiánypótlási felhívás a Pályázó hivatali kapuján történő kézbesítését követően legfeljebb 6 munkanapon belül elektronikusan úton köteles teljesíteni az elektronikus felületen keresztül.
A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a Támogató nem köteles figyelembe venni, így a Támogató a pályázatot elutasíthatja, vagy a döntését a határidőben beérkezett dokumentumok alapján hozza meg.
A további szabályokat az Útmutató 2023. 2.9. pontja tartalmazza.

10. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő legfeljebb 65 napon belül dönt, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés kiküldésétől annak megválaszolásáig terjedő időszak. A Támogató döntéséről a Kincstár elektronikus úton, a Pályázó hivatali kapuján keresztül, a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül értesíti a Pályázót.
Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, a jelen pályázati kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak a Támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2023. 2.11. pontja tartalmaz.

11. A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.
A támogatói döntéshozatalra, a Támogatói Okirat kiadására és a támogatás folyósítására a 2024. évben kerül sor.

12. Jogorvoslat
Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdését a kizárólag hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni, így kifogás benyújtására nincs lehetőség.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A megítélt támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának határideje a projekt befejezését követő 60. nap, ami legfeljebb az egyes kategóriáknál meghatározott támogatott tevékenység határidejét követő 60. nap.
További szabályokat az Útmutató 2023. 5. pontja tartalmazza.

14. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények
A nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket a
https://kormany.hu/miniszterelnokseg/magyarfaluprogram oldalról letölthető Arculati Kézikönyv tartalmazza.

15. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata; telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek

16. Pályázathoz/Támogatói Okirathoz/elszámoláshoz csatolandó mellékletek
Jelen pontban azon mellékletek, mellékelendő nyilatkozatok megjelölése szerepel, amelyeket minden kategória tekintetében kötelező benyújtani.
A kategóriák további előírásokat tartalmaznak a mellékletekkel kapcsolatosan, az alábbiak szerint:
- pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező: a kategória tekintetében benyújtott valamennyi pályázat esetén csatolni kell
- pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns: a kategória tekintetében benyújtott pályázat esetén kötelezően csatolandó, amennyiben az adott pályázó, vagy a pályázattal érintett tevékenység tekintetében releváns
A mellékleteket formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
16.1. Minden kategória tekintetében benyújtandó mellékletek
- Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban" (kötelező)
- Jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Üzemeltetésről szóló nyilatkozat" (kötelező)
- Jelen pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről" (kötelező)
- Jelen pályázati kiírás 3.a. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről " (kötelező)
- Aláírási címpéldány (kötelező)
- Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező)
- Egy darab árajánlat/árazott költségvetés/költségbecslés melyben egyértelműen beazonosítható és összegszerűen elkülönített módon kerültek feltüntetésre az önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (kötelező)
o Figyelem, a pályázati kiírás egyes kategóriák esetében egyéb előírást is tartalmazhat az árajánlatra vonatkozóan!
o Az árajánlatra vonatkozó feltételeket az Útmutató 2023. 2.5. pontja
tartalmazza.
- Fotódokumentáció. A pályázat benyújtásakor fennálló állapot bemutatása szükséges (kötelező).
Kivéve: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése kategória esetében, az új építési tevékenység tekintetében, továbbá új eszközök, járművek beszerzése esetén.
- Társulás esetén a társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns).
- Társulás esetén a tagok hozzájáruló nyilatkozata a pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához. (amennyiben releváns).
- Amennyiben a fejleszteni kívánt ingatlan több önkormányzat közös tulajdonában áll, az adott ingatlan helyrajzi számát, valamint a pályázat benyújtásához és a fejlesztés megvalósításához történő hozzájárulást tartalmazó képviselő-testületi határozatok másolata (amennyiben releváns)."
- Jelen pályázati kiírás 7. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Nyilatkozat az eszközbeszerzéshez kapcsolódó feladat ellátásáról" (amennyiben releváns)."
16.2. Pályázó elektronikus nyilatkozatai
A Pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:
- a pályázati dokumentációban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
- a pályázat tekintetében áfa levonási joggal rendelkezik-e;
- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak;
- nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
- nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
- a pályázati kiírás közzététele előtt az építési tevékenységet, az eszközbeszerzéseket, járműbeszerzést nem kezdte meg;
- a pályázatban tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt helyez ki.

"Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése"
A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK

1. A pályázat célja
A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) 1/1 hányad szerint tulajdonában lévő ingatlanok korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése, valamint szolgálati lakás kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló bővítése.

2. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Pályázó településenként egy tevékenységre nyújthat be pályázatot az alábbiakban felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül:
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, helyi közérdekű
feladatok ellátásának helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; az épület bővítése kizárólag
energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén (pl.: kazánház kialakítása).
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, szolgálati lakásként
funkcionáló ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; meglévő ingatlanból szolgálati lakás kialakítása beleértve az
ingatlanvásárlást is (kivéve: telekvásárlás); energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén az épület bővítése.
- 1/1 tulajdoni hányad szerinti önkormányzati tulajdonban lévő, meglévő ravatalozó
külső és belső felújítása, előtető felújítása.
2.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Csak az önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek támogathatóak.
2.2.1. Költségkorlát nélkül elszámolható tevékenységek:
- akadálymentesítés;
- azbesztmentesítés;
- a támogatott tevékenység megvalósítása során keletkező, az épület környezetében okozott sérülések helyreállítási munkálatai;
- hűtő-fűtő klíma beszerzése, beépítése mellyel kapcsolatban a támogatás feltétele, hogy a fűtéskorszerűsítés érdekében az eszköz mindkét funkció ellátásra alkalmas legyen.
2.2.2. Költségkorláttal elszámolható tevékenységek
Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:
- energetikai tanúsítvány/ok beszerzése;
- előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, megvilágítási tervdokumentáció összeállítása, szakértői díjak kifizetése, tervezés, engedélyezés);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (például: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: döntés előkészítő
megvalósíthatósági tanulmány kiállítása, projektmenedzsmenti tevékenység, műszaki ellenőrzés);
- az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató 2023. szerinti tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység).
2.3. Nem támogatható tevékenységek
Az önállóan támogatható tevékenységeken és a hozzájuk kapcsolódó önállóan nem támogatható, választható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, például:
- funkcióváltás (kivéve: szolgálati lakás);
- eszközbeszerzés (kivéve: beépített eszköz/bútor);
- működési kiadások kifizetése (például: közműszolgáltatók által kibocsátott számlák ellenértéke, internet előfizetés költsége, dologi kiadások, stb.);
- a pályázati kiírásban meghatározott kommunikációs tevékenységeken kívül egyéb kommunikációs tevékenységek (például: weblap létrehozása, weblap üzemeltetési költségei, domain díj, stb.).

3. A pályázattal érintett épület, épületrész funkciójára vonatkozó előírások
A pályázat benyújtásakor a Pályázónak nyilatkoznia szükséges az 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő épület funkciójáról/funkcióiról: (az épületben működő minden funkció megjelölése szükséges):
- faluház (meglévő polgármesteri hivatalként/közös önkormányzati hivatal épületeként vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények);
- bölcsőde (működő bölcsődei, mini bölcsődei intézmények);
- óvoda (és/vagy tornatermek, tornaszobák);
- orvosi rendelő - működő egycélú vagy többcélú egészségügyi létesítmény;
- közösségi tér (önkormányzati rendeletben közösségi színtérként nevesített integrált közösségi és szolgáltató tér, a közművelődési alapszolgáltatások és egyéb tevékenységek, szolgáltatások megszervezésére helyszínt biztosító közösségi épületek);
- szolgálati lakás;
- temetőkben önkormányzati tulajdonban lévő ravatalozó épület;
- szociális alapszolgáltatást vagy szakosított ellátást biztosító épület;
- nevelési-oktatási ellátásokat, szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szakellátást, szolgáltatásokat biztosító intézmények étkeztetését is kiszolgáló konyha (a továbbiakban: konyha);
- egyéb: (a funkció megjelölése szükséges)
A pályázat benyújtásakor az elektronikus pályázati felületen a Pályázónak meg kell jelölnie a pályázattal érintett épület/épületrész vonatkozásában, mely funkció tekintetében kívánja benyújtani a pályázatát.
1.1. Támogatás nyújtható
- az önkormányzat, társulás, civil szervezet, történelmi egyház, egyházi kiegészítő támogatásban részesülő egyházi vagy karitatív segélyszervezet által folytatott tevékenységnek helyt adó épület/épületrész fejlesztésére;
- gazdasági társaság által üzemeltetett, a nevelési-oktatási ellátásokat, szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatásokat ellátó intézmények étkezését is biztosító konyhának helyt adó épület/épületrész fejlesztésére.
1.2. Nem nyújtható támogatás
- olyan épület fejlesztésére, amelyben kizárólag profitorientált szervezet által fenntartott tevékenység működik, ide értve a gyógyszertári és a postai szolgáltatást is;
- a teljes épületre vonatkozó fejlesztés esetén az épületnek azon részére, amelyben profitorientált szervezet által fenntartott tevékenység működik (ide nem értve a gyógyszertári és a postai tevékenységnek helyt adó épületrész);
- használaton kívüli épület/épületrészre, kivéve: a támogatható tevékenységek körében megjelölt ingatlanbővítés, valamint a szolgálati lakás kialakítása.

4. A projektvégrehajtás időtartama
4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az Útmutató 2023. 3.4. pontja tartalmazza.
4.2. Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2025. május 13.
További szabályokat az Útmutató 2023. 3.3. pontja tartalmaz.

5. Fenntartási kötelezettség
A projekt fenntartási kötelezettsége a támogatott tevékenység megvalósítását követő öt évig áll fenn, mely idő alatt az ingatlant a Kedvezményezett csak a Támogató hozzájárulásával terhelheti meg és adhatja más használatába.
További szabályokat az Útmutató 2023. 10. pontja tartalmaz.

6. Pályázathoz/Támogatói Okirathoz/elszámoláshoz csatolandó mellékletek
A mellékleteket formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
A fejlesztéssel, építéssel érintett épületben működő egyes funkciók tekintetében külön-külön benyújtandó mellékleteket a B.) pont tartalmazza.

A.) Minden pályázathoz (funkciótól függetlenül) benyújtandó mellékletek:
- Ha a pályázattal érintett épületben a 2.3. pont szerinti nem támogatható tevékenység is működik, egyértelműen elhatárolva szükséges feltüntetni az érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban egyaránt (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
o Amennyiben a fejlesztés részarányosan nem valósítható meg (például: tetőfelújítás, közös kazán), úgy a fejlesztéssel érintett épületrész érintett tulajdonságának (például: hasznos alapterület, m2, m3, folyóméter, stb.) arányát figyelembe véve szükséges a pályázatban elszámolni kívánt költségeket meghatározni. A lehatárolást, az arányosítást és az elszámolni kívánt költségek számítását is szükséges bemutatni.
- Amennyiben az épület tekintetében a tulajdonos és a fenntartó/üzemeltető eltérő, úgy a pályázathoz fenntartói/üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozat benyújtása szükséges (a megvalósításhoz történő hozzájárulásáról, a megvalósítás ütemezéséről, a tulajdonos önkormányzattal való együttműködéséről, valamint arról, hogy a benyújtott pályázat nem tartalmaz olyan korábbi támogatás által érintett tevékenységet (megvalósítás vagy fennálló fenntartási időszak tekintetében egyaránt), amely érintené a jelen pályázatban szereplő fejlesztést) (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Amennyiben az épület tekintetében a tulajdonos és a fenntartó/üzemeltető eltérő, úgy a fenntartó nonprofit vagy profitorientált jellegére vonatkozóan 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat vagy cégkivonat (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentáció és műszaki leírás, amely a tervezett beruházást a megértéshez szükséges
részletezettséggel teljes körűen ismerteti és a beépített bútor, - eszköz, - felszerelés, és/ vagy - háztartási gép esetén annak beépíthető jellegét, beazonosítási adatait is tartalmazza (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).
A műszaki leírásra vonatkozó további előírásokat az Útmutató 2023. dokumentum 2.7. pontja tartalmazza.
- A fejleszteni kívánt épület energetikai tulajdonságairól tájékoztatást nyújtó energetikai tanúsítványt a (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
A fejlesztéssel érintett épület, valamint az új építéssel létrejött építmény esetében, a projekt megvalósítását követően készíttetett új tanúsítványt az elszámoláshoz kell benyújtani! Kivéve az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés a) pontja. szerinti esetben.
Amennyiben az adott fejlesztendő épület tekintetében már rendelkezésre áll korábbi (10 évnél nem régebbi) energetikai tanúsítvány, úgy azt a pályázat benyújtásához nem szükséges újra elkészíttetni, kivéve 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésben foglalt esetben.
A megfelelő jogosultsággal ("TÉ") és a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában szereplő mérnök által kiállított energetikai tanúsítványok fogadhatóak el (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Engedély-, bejelentés- és nem engedélyköteles tevékenység esetén egyaránt benyújtandó a tervező által készített, a tervezett beruházást bemutató alaprajz, vázlatrajz, helyszínrajz, homlokzati rajz.
- Engedély-, és/vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz elegendő az engedélyezési vagy bejelentési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, viszont amennyiben a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll a véglegessé vált engedély és a kapcsolódó záradékolt dokumentáció, úgy azt szükséges csatolni (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
A véglegessé vált hatósági engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele!
- Nem engedélyköteles vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges arra vonatkozóan, hogy a projekt nem engedély­ vagy bejelentés köteles és megfelel a hatályos OTÉK és a helyi építési szabályzat, valamint örökségvédelmi és településképi előírásoknak (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Jelen pályázati kiírás 2.1. pontjában meghatározott önállóan támogatható tevékenységek kizárólag abban az esetben valósíthatóak meg a közfeladat ellátásának helye szerinti településtől eltérő településen, amennyiben az adott településen nincs 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás kialakítására alkalmas épület. A megvalósítás helye ebben az esetben is olyan településen legyen, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő és ez alatti a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján. Ebben az esetben a pályázathoz csatolandó a pályázó település képviseletére jogosult személy nyilatkozata arról, hogy nincs erre a célra alkalmas épület és a nyilatkozatban az eltérő településsel való összefüggését is igazolni szükséges (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Az 1/1 tulajdoni hányad szerint az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában 30 (harminc) napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lap másolata (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).
- Az épületben működő funkciók igazolása érdekében az intézmények/szolgáltatások (fejlesztéssel, építéssel érintett feladat ellátási helyre, telephelyre vonatkozó) működést igazoló dokumentuma, például: működési engedély (jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum, illetve közösségi tér esetén működési-, vagy telepengedély) (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).

B.) Az egyes funkciókhoz külön-külön benyújtandó mellékletek:
Orvosi rendelő esetén:
- Fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltató ellátási helyre, telephelyre vonatkozó NEAK finanszírozási szerződésének másolata, továbbá feladatellátási szerződés/ek (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező)

Közösségi tér esetén:
- Működő közösségi tér esetén az alábbi dokumentumok közül a közösségi színtér, közművelődési intézmény alátámasztásául szolgáló legalább egy releváns irat benyújtása (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező):
o közművelődési rendelet (melyben kijelölésre kerül a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény);
o amennyiben a közművelődési intézmény költségvetési szervként működik, alapító okirat;
o amennyiben a közművelődési intézmény közművelődési megállapodás keretében működik, közművelődési megállapodás;
o ahol a könyvtári ellátást a megyei hatókőrű városi könyvtár látja el, annak igazolásával ellátott nyilatkozat az önkormányzat részéről.

Szolgálati lakás esetén:
- Amennyiben a pályázat benyújtásakor a fogorvosi/ háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betöltetlen, úgy a Pályázó az egészségügyi alapellátás biztosításának érdekében feladat-ellátási előszerződést köthet (5. számú melléklet), vagy ennek hiányában a Pályázó nyilatkozata szükséges, arra vonatkozóan, hogy mely szolgálat tekintetében adja használatba a lakást, továbbá vállalja, hogy a megjelölt szolgálat tekintetében az elszámolás benyújtásáig együttműködési megállapodást köt (4. számú melléklet). A feladatellátási előszerződés vagy a Pályázó nyilatkozata (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).
Az aláírt feladatellátási szerződést valamint a lakás használatára vonatkozó együttműködési megállapodást a Pályázónak az elszámolás keretében szükséges benyújtania.
- Amennyiben a pályázat benyújtásakor a szolgálat betöltött, akkor a pályázónak szükséges benyújtania a lakás használatára vonatkozó, az önkormányzat és a szolgálati lakás jogosultja közötti együttműködési megállapodást (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).
- A közfeladatot ellátó személy munkaviszonyának fennállását alátámasztó dokumentum (amely fogorvos, háziorvos, házi gyermekorvos esetén a feladat-ellátási szerződés, közalkalmazotti jogviszony esetén a jogviszony fennállását alátámasztó dokumentum) (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).
- Jelen pályázati kiírás 6. számú melléklete szerinti nyilatkozat - a megvalósítás helye szerinti településsel való összefüggésről szóló nyilatkozat (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Ingatlanvásárlás esetén a pályázat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi, független értékbecslő által készített értékbecslés (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Ingatlanvásárlási tevékenységgel egybekötött fejlesztési tevékenység esetén, az adásvételi szerződés csatolandó (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns). Amennyiben a pályázat benyújtásáig az adásvételi szerződés nem került megkötésre, akkor a fejleszteni kívánt ingatlan megvásárlásának szándékát igazoló előszerződést kell csatolni (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns). Az adásvételi szerződés a Támogatói Okirat kiállításának feltétele!
A pályázat tekintetében azon önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a pályázó településen foglalkoztatott jegyző; pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő; iskolapedagógus; óvodapedagógus; kulturális munkakörben foglalkoztatott személy; felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő; szociális és/vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozó, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékeltében és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében szereplő munkakörökben foglalkoztatott személyek; fogorvos, háziorvos, házi gyermekorvos, körzeti megbízott (a pályázati kiírás egésze tekintetében együttesen: közfeladatot ellátó személy) számára biztosítanak kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakást.
A pályázat keretében egy épületen belül több szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése, kialakítása is támogatható, amennyiben több közfeladatot ellátó személy tekintetében is megfelel a pályázat a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek.

Konyha esetén:
- Konyha fejlesztésre vonatkozó pályázat esetén a Pályázónak - az esetlegesen eltérő fenntartó/üzemeltető, feladatellátó adatszolgáltatása alapján - nyilatkoznia szükséges, arról, hogy a közétkeztetésen felül biztosít-e egyéb szabadpiaci (ellenérték fejében, bárki számára hozzáférhető módon biztosított) ételkiszolgálást. A nyilatkozatnak százalékos formában meghatározva tartalmaznia kell a közétkeztetés, valamint a szabadpiaci alapon kiadott ételadagok arányát (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).

Ravatalozó esetén:
- Amennyiben a külső/belső felújítással érintett ravatalozó épülete egyházi tulajdonú temetőben helyezkedik el, abban az esetben az egyház képviselője által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot szükséges benyújtani a pályázat részeként (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).

https://www.allamkincstar.gov.hu/
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem