Országos Bringapark Program 2023

Határidő
Érvényes
Pályázhat
113 - Korlátolt felelősségű társaság 231 - Egyéni vállalkozó 114 - Részvénytársaság 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 116 - Közkereseti társaság 573 - Nonprofit részvénytársaság 117 - Betéti Társaság 575 - Nonprofit közkereseti társaság 228 - Egyéni cég 576 - Nonprofit betéti társaság

Országos Bringapark Program 2023


Felhívás
A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Révész Máriusz (a továbbiakban: Támogató) az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre is kiírja az Országos Bringapark Programot (a továbbiakban: Program).

A program célja:
A tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő bringapark (kivéve a fenntartási időszakban lévő, korábbi támogatásból megvalósult fejlesztés) felújításának támogatásával. A mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése.

1. Az Országos Bringapark Programban támogatható attrakciók típusai:
a) kerékpáros pumpapálya
b) BMX racing pálya
c) erdei kerékpáros egynyomos pálya
d) dirt/freeride pálya
e) BMX freestyle pálya
f) kerékpáros triál pálya
g) valamint ezen pályák kiszolgáló létesítményei és kiegészítő szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek.
Az egyes pályatípusok részletes bemutatása a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben található.

2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:
A Programra 2023-ban összesen bruttó 300 millió forint áll rendelkezésre. Az egyes pályatípusoknál az elnyerhető támogatási összeg eltérő, és összesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
A program egyes attrakcióinak és a hozzájuk kapcsolódó elemek támogatásának maximuma
maximális támogatási összeg pályatípusonként
kerékpáros pumpapálya: 25 000 000 Ft
BMX racing pálya: 20 000 000 Ft
erdei kerékpáros egynyomos pálya: 15 000 000 Ft
dirt/freeride pálya: 10 000 000 Ft
BMX freestyle pálya: 20 000 000 Ft
kerékpáros triál pálya: 2 000 000 Ft
infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások (a költség beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető' támogatási összegébe): 3 000 000 Ft
szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény (a költség beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető' támogatási összegébe): 4 000 000 Ft
Amennyiben egy Támogatási kérelem keretében több ugyanolyan típusú pálya kerül benyújtásra, abban az esetben sem haladhatja meg az igényelni kívánt támogatási összeg a pályatípusok szerinti maximális támogatási összeget.
Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató.
A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75 % lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.
Az igényelhető támogatás összege ezen Támogatást igénylő esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.
A Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt megvalósítására fordítja.

3. Indikátorok:
A támogatás keretében az egyes pályatípusokhoz kapcsolódóan az alábbi indikátorokat szükséges vállalni és teljesíteni:
Indikátor megnevezése
Indikátor minimális mértéke
pumpapálya - nyomvonal hossza 100 méter
bmx racing pálya - nyomvonal hossza 300 méter
erdei kerékpáros singletrail pálya - nyomvonal hossza 500 méter
dirt/freeride pálya - épített elemek száma 5 darab
BMX freestyle - épített elemek száma 8 darab
triál pálya - épített elemek száma 6 darab
Az egyes indikátorokhoz kapcsolódó minimális értéknél alacsonyabb megvalósítás nem támogatható, a vállalt indikátort kötelező teljesíteni. Amennyiben egy indikátor nem éri el a Támogatói okiratban meghatározott értéket, a Kedvezményezett a támogatás arányos részét köteles visszafizetni.

4. A Támogatást igénylők köre:
Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:
1. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében
113 - Korlátolt felelősségű társaság
231 - Egyéni vállalkozó
114 - Részvénytársaság
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
116 - Közkereseti társaság
573 - Nonprofit részvénytársaság
117 - Betéti Társaság
575 - Nonprofit közkereseti társaság
228 - Egyéni cég
576 - Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében
311 - Központi költségvetési irányító szerv
312 - Központi költségvetési szerv
321 - Helyi önkormányzat
322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 - Helyi önkormányzatok társulása
328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
515 - Országos sportági szakszövetség
516 - Egyéb sportszövetség
517 - Egyéb szövetség
519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
521 - Sportegyesület
525 - Vallási egyesület
528 - Nemzetiségi egyesület
372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 - Egyéb egyesület
551 - Bevett egyház
552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
556 - Bejegyzett egyház
557 - Nyilvántartásba vett egyház
565 - Alapítvány jogi személyiséggel
558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba rendelkező szervezeti egysége vett egyház belső egyházi jogi személye
566 - Kormány által létrehozott alapítvány
559 - Egyéb egyházi szervezet
69 - Egyéb alapítvány
561 - Közalapítvány
591 - Egyesülés
562 - Közalapítvány önálló intézménye
599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
szervezet

5. Az elszámolható költségek köre:
áfa levonási jog:
a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
b) Amennyiben a kedvezményezett áfa adóalany, vagy még nem áfa adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.

6. Támogatási kérelem benyújtása:
A Támogatási kérelem benyújtása az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: otter) keresztül történik. A Támogatási kérelem benyújtása a benyújtási határidőig a megadott formai és tartalmi követelményekkel lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra. A határidő után benyújtott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

7. A Támogatási kérelem elbírálása:
A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
A beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

8. Támogatás biztosítása:
A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

9. Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:
A támogatást igénylő vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló (a továbbiakban: Beszámoló) elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak).
A maketusz a fenntartási időszakban évente ellenőrzést végez a pálya helyszínén.
Amennyiben az ellenőrzést végző szervezet a pályán a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy balesetveszélyes részt, elemet talál, felszólítja üzemeltetőt annak javítására, a hiba mértékétől függően a pálya lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról 15 napon belül, úgy a maketusz jogosult a hibát üzemeltető költségére javíttatni. A pálya környezetének rendben tartása (fűnyírás, környezetbarát szerekkel végzett gyomirtás, szükség esetén újrafüvesítés, szemét elszállítása, eszközök állagmegőrzése, karbantartása) szintén az üzemeltető feladata.
A Támogatást igénylő egyéb kötelezettségei:
A Támogatást igénylő vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a bringaparkban, amelyekről beszámol a fenntartási jelentésben.
A rendezvényről előre írásbeli tájékoztatást küld a MAKETUSZ részére, a rendezvényről készült beszámolót és fotódokumentációt pedig az éves fenntartási jelentéssel együtt eljuttatja a Támogató részére.
A Támogatást igénylő a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot.
Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki legalább a fenntartási időszak végéig. A kötelező tájékoztatás specifikációját és az Aktív Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza.
A támogatás benyújtásának műszaki követelményei:
A programban megvalósítani kívánt bringaparkoknak a felhívás mellékletét képező 1. számú mellékletben szereplő elvárásoknak kell megfelelni.

10. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:
1. a fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (elegendő a „szemle típusú” másolat)
2. idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő - a tulajdonos felhatalmazása alapján - a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában
3. önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról, valamint a saját forrás biztosításának bemutatása
4. A bringapark projekt bemutatása:
a. a település, a helyszín, a bringapark közelében lévő kiszolgáló épületek bemutatása
b. helyszínrajz (a bringapark területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható képpel, térképpel
c. bringapark műszaki terv, látványterv (3D nézet előny) a park méreteivel (felül és oldalnézet)
d. költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció
e. bringapark tervezési/építési referenciával rendelkező tervező bemutatása
f. kivitelezés tervezett időbeli ütemezése továbbá:
g. pumpapálya esetén: rétegrend, hosszmetszet, kanyarívek külső rádiusza,
h. bmx racing pálya esetén: hosszmetszet,
i. triál pálya esetén: felhasznált eszközök (akadályok) listája és pályatípusok, a Magyar Kerékpáros Szövetség Triál szakága által jóváhagyott pályaterv,
5. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés),
6. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás),
7. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.

11. Pénzügyi elszámolás:
A támogatás megvalósítását követően a Beszámoló benyújtása a támogatási kérelem beadásához hasonlóan az otter felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség. Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját erő felhasználása keretében is elszámolhatja. A beszámoló benyújtását megelőzően a MAKETUSZ nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

12. Az Országos Bringapark Program 2023 időrendje, határidői:
Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja
2023. január 30.
Benyújtási határidő: 2023. február 17.
Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma: 2023. január 1.
Megvalósítási időszak legkésőbbi záró dátuma: 2023. december 31.
Beszámoló benyújtásának határideje Megvalósítás záró dátumától számított 2 hónap
A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

13. Kapcsolattartás:
A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:
1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések:
bringapark@maketusz.hu; +36 70 984 1093
2. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések: tamogatas@aofk.hu

14. Mellékletek és segédletek:
1. számú melléklet - Támogatható attrakciók és azok műszaki követelményei

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem