Országos Futópálya-építési Program 2023

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Vállalkozások
Pályázhat
Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet

Országos Futópálya-építési Program 2023


Felhívás
A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Révész Máriusz (a továbbiakban: Támogató) 2023. évre is kiírja az Országos Futópálya-építési Programot (a továbbiakban: Program). A Program célja magyarországi városokban 600 és 800 méter közötti, 800 és 1000 méter közötti, vagy legalább 1000 méter hosszúságú rekortán borítású futópálya kialakítása.

1. Az alábbi jellemzőkkel rendelkező futópálya támogatható:
a) futófelülete 120 centiméter széles (a szegély szélessége nem számít bele),
b) nem keresztez közforgalmú autóutat,
c) mentes az éles kanyaroktól,
d) nincs benne nagyszámú kanyar és
e) egy kör végig, egybefüggően futható legyen úgy, hogy a futó egy irányba haladhasson, és a futópálya teljes hossza alatt ne kelljen haladási irányt változtatnia.
A Támogatási kérelemben szükséges bemutatni és ismertetni az alábbi műszaki-szakmai szempontokat:
f) a futópálya szegély nélküli tervezett hossza, szélessége, rétegrendje
g) a megvalósítási helyszín és környezete azzal, hogy előnyt jelent, ha a pálya körül világítás, ivókút, öltöző, illetve WC rendelkezésre áll
h) a futópálya megközelíthetősége gépjárművel, tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan; parkolók rendelkezésre állása (gépjármű, kerékpár)
i) futás szempontjából kedvező táji adottságok és egyéb tényezők
j) jelenlegi terepviszonyok; futópálya építés igényel-e nagyobb mérvű terep beavatkozást (pl. bevágás, földfeltöltés)
k) jelenlegi növényzet bemutatása; futópálya építés igényel-e nagyobb mérvű beavatkozást a jelenlegi növényzetben (pl. fakivágás, faültetés)
l) futóélet, sporttevékenységek a futópálya vonzáskörzetében
m) mekkora területről várható a futókört használók köre (közvetlen lakókörnyezet, teljes település, környező település).

2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:
A Programra 2023-ban összesen bruttó 250 millió forint áll rendelkezésre. Az igényelhető támogatás összege pályatípusonként:
a) 600 és 800 méter közötti hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 20 millió forint,
b) 800 és 1000 méter közötti hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 35 millió forint,
c) legalább 1000 méter hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 50 millió forint.
Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató.
A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75 % lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.
Az igényelhető támogatás összegen ezen Támogatást igénylők esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.
A Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt megvalósítására fordítja. Nem képezi a saját forrás részét a telek értéke, amelyre a futópálya épül.
A projekt költségvetési összege nem használható fel az esetleges világítás, ivókút, öltöző vagy WC megépítésére.

3. A Támogatást igénylők köre:
Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében
113 - Korlátolt felelősségű társaság
114 - Részvénytársaság
116 - Közkereseti társaság
117 - Betéti Társaság
228 - Egyéni cég
231 - Egyéni vállalkozó
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 - Nonprofit részvénytársaság
575 - Nonprofit közkereseti társaság
576 - Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében
311 - Központi költségvetési irányító szerv
312 - Központi költségvetési szerv
321 - Helyi önkormányzat
322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 - Helyi önkormányzatok társulása
328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
515 - Országos sportági szakszövetség
516 - Egyéb sportszövetség
517 - Egyéb szövetség
519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
521 - Sportegyesület
525 - Vallási egyesület
528 - Nemzetiségi egyesület
529 - Egyéb egyesület
551 - Bevett egyház
552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
556 - Bejegyzett egyház
557 - Nyilvántartásba vett egyház
558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
559 - Egyéb egyházi szervezet
561 - Közalapítvány
562 - Közalapítvány önálló intézménye
563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
566 - Kormány által létrehozott alapítvány
569 - Egyéb alapítvány
591 - Egyesülés
599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

4. Az elszámolható költségek köre:
Áfa levonási jog:
a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
b) Amennyiben a kedvezményezett áfa adóalany, vagy még nem áfa adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes beruházási, szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
A Programban műszaki ellenőr költsége nem elszámolható, a tevékenység ellátásra a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (a továbbiakban: szeosz) futópálya kivitelezésében jártas, jogosultsággal rendelkező szakembert alkalmaz.
A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az eszköz a Program céljának teljesítéséhez szükséges és azzal arányos mértékű, a létesítmény működésének része.
Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök nem elszámolhatók.
A Programban rezsi költség nem elszámolható. Az üzemeltetési kiadásokat a Támogatást igénylő vállalja, melyről nyilatkoznia kell.
Amennyiben a fakivágás a futópálya nyomvonaláról elengedhetetlen, a kivágott fa pótlása kötelező, annak költsége elszámolható.
Azon támogatási kérelem esetében, ahol a Program költsége (igényelt támogatás és saját forrás összesen) eléri az 50 000 000 Ft-ot, kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni, amely során a könyvvizsgáló az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálja, és nyilatkozatban igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak. A könyvvizsgálói nyilatkozattal kapcsolatos támogatói előírást a Támogatói okirat részletezi.
A kötelezően előírt nyilvánosság keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató tábla kihelyezésének összege (támogatás + saját forrás összesen) maximum bruttó 50 000 Ft.
Az Országos Futópálya-építési Program 2023 felhívás megjelenésének és a Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja közötti időszakban kizárólag tervezési költség számolható el, a Támogatást igénylő saját kockázatára, saját forrás terhére.
Piaci ár alátámasztása:
Minden nettó 500 000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.
Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:
az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
az ajánlat kiállításának dátumát,
az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.
Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel - 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.
Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól: közüzemi szolgáltatások költsége és díja, hatósági díjak, adók, közterhek, helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai

5. Támogatási kérelem benyújtása:
A Támogatási kérelem benyújtása az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: otter) keresztül történik. A Támogatási kérelem benyújtása a benyújtási határidőig a megadott formai és tartalmi követelményekkel lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a Támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra. A benyújtási határidő után beadott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

6. A Támogatási kérelem elbírálása:
A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra, a beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

7. Támogatás biztosítása:
A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.
A támogatás biztosításának feltételei:
a) Támogatást igénylő vállalja a mellékelt műszaki leírásban részletezett rétegrend megvalósítását azzal, hogy az ott megadott rétegrend ajánlás, azonban attól eltérni kizárólag akkor lehet, ha egyéb az IAAF (Nemzetközi Atlétikai Szövetség) által minősített burkolatot használnak és ahhoz más rétegrendet ajánl a forgalmazó. Az eltéréshez a Támogató írásbeli hozzájárulása is szükséges,
b) Támogatást igénylő vállalja a rekortán futópálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló (a továbbiakban: Beszámoló) elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak),
c) Támogatást igénylő a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot,
d) Támogatást igénylő vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente legalább 4 alkalommal szervez ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot a futópályán, amelyről az éves fenntartási jelentésben köteles beszámolni,
e) Támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a Támogató és megbízottjai a projektmegvalósítás időszakában, valamint a kivitelezés során bármikor ellenőrizhetik a munkafolyamatokat és betekinthetnek a kiviteli tervekbe is,
f) Támogatást igénylő vállalja, hogy az elkészült futópálya átadására sajtónyilvános eseményt szervez, arról tájékoztatja a Támogatót, és jól látható helyre a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig.
g) Támogatást igénylő vállalja, hogy az elkészült futókörön az Aktív Magyarország arculati követelményei szerinti logót két helyen, a futókör pálya elején és annak felénél a pályára egy színnel (fehér), a futókör pálya anyagának megfelelő tartós technikával felfesti. A felfestés technikai specifikációját és az Aktív Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza.

8. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:
1. a fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lapja (elegendő szemle másolat),
2. idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő - a tulajdonos felhatalmazása alapján - a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában,
3. önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról, valamint a saját forrás biztosításának bemutatása,
4. a település, a helyszín, ezen belül a futópálya környezetében lévő kiszolgáló épületek bemutatása,
5. átnézeti helyszínrajz a futópálya nyomvonalával, elhelyezkedésével és megközelíthetőségével,
6. helyszínrajz (nyomvonal tervezet, meglevő/tervezett faállomány, meglevő és tervezett útvonal hálózat és a futópálya kapcsolata, terepviszonyok, futópálya szempontjából releváns műtárgyak).
7. a futópálya megvalósításának műszaki leírása (burkolat, mintametszet a tervezett futópálya rétegrendjével),
8. költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció,
9. nyilatkozat arról, hogy a futópálya 2 kilométeres vonzáskörzetében mennyien élnek,
10. a futópálya megvalósításáról és fenntartásáról, valamint rendezvények megszervezéséről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat, önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében polgármester által hitelesített képviselő-testületi döntés,
11. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés),
12. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, 30 napnál nem régebbi törzskönyvi kivonat),
13. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.

9. Pénzügyi elszámolás:
A támogatás megvalósítását követően a Beszámoló benyújtása a Támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség.
Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját forrás felhasználása keretében is elszámolhatja.
A Beszámoló benyújtását megelőzően a SZEOSZ nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

10. Az Országos Futópálya-építési Program 2023 időrendje, határidői:
Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja: 2023. január 30.
Benyújtási határidő: 2023. február 17.
Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma: 2023. január 1.
Megvalósítási időszak legkésőbbi záró dátuma: 2023. december 31.
Beszámoló benyújtásának határideje
Megvalósítás záró dátumától számított 2 hónap
A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

11. Kapcsolattartás:
A Támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:
1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatban:
futopalya@szeosz.hu; +36 20 407 6668
2. Pénzügyi, jogi kérdéssel, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban: tamogatas@aofk.hu

12. Mellékletek és segédletek:
Futópálya műszaki leírás
Futópálya metszet - Burkolat rétegrend, Csatlakozás

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem