Tanya- és falugondnoki busz beszerzése / MFP/ÖTIFB/2024/TFB

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján; - Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján

Tanya- és falugondnoki busz beszerzése
/ MFP/ÖTIFB/2024/TFB


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati
feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések" című alprogramhoz
A pályázati kiírás kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024
Pályázati kategóriák kódszámai:
MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF
MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK
MFP/ÖTIFB/2024/TKIF
MFP/ÖTIFB/2024/EKB
MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF
MFP/ÖTIFB/2024/KOEB
MFP/ÖTIFB/2024/TFB

1. Minden kategóriára vonatkozó általános információk
1. Bevezető
1.1 A pályázati kiírás célja
A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai, önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) részére, melynek célja a települések infrastrukturális fejlesztésének, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása. A pályázati kiírás az alábbi kategóriákat tartalmazza:
1. Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés (MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF)
2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK)
3. Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/TKIF)
4. Eszközbeszerzés (MFP/ÖTIFB/2024/EKB)
5. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF)
6. Kommunális eszközök beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/KOEB)
7. Tanya- és falugondnoki busz beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/TFB)
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósításával kapcsolatban a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. A Kormány céljainak megvalósítása érdekében a jelen pályázati kiírás keretein belül lehetőség nyílik a települések infrastrukturális fejlesztésére, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésére, mely hozzájárul a településkép, illetve az alapvető szolgáltatások minőségének javításához.
A program esélyt ad az önkormányzatok számára - az alapvető közfeladatok ellátás céljából - az önkormányzati tulajdonban lévő óvodák épületének felújítására, korszerűsítésére, óvodai férőhelybővítésre, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére és korszerűsítésére, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő és működő temetők kisléptékű fejlesztésére, az önkormányzatok közfeladatainak ellátásához kapcsolódó eszközök beszerzésére, a közterületi játszóterek, közterületi fitneszparkok, óvodai játszóudvarok építésére, illetve fejlesztésére, falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás biztosításához szükséges busz beszerzésére, a belterületi közterület fenntartását biztosító eszközök beszerzésére.
Az általános és minden kategóriára vonatkozó szabályokat a közös rész tartalmazza, az egyes kategóriákra vonatkozó speciális szabályok az adott kategóriára vonatkozó részben találhatóak.
A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2023. évben meghirdetett pályázati kiírásokhoz" (a továbbiakban: Útmutató 2023.) című dokumentum, amely a pályázati kiírás egyes pontjai esetében további feltételeket és részleteket tartalmaz. A pályázati kiírás és az Útmutató 2023. rendelkezéseinek esetleges ütközése esetén a pályázati kiírás az irányadó.
Jelen pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.
1.2 . A támogatás céljára felhasználható keretösszeg
A támogatás céljára felhasználható keretösszeg: 10 000 000 000 forint,
amelynek fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím biztosítja.

2. A pályázat benyújtásának feltételei
Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján.
2.1. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés releváns pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
2.2. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2023. december 13.-2024. január 12.
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!
A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!
További szabályokat az Útmutató 2023. 2.3. pontja tartalmaz.
3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg
Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés 50 000 000 Ft
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 50 000 000 Ft
Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése 6 000 000 Ft
Eszközbeszerzés 6 000 000 Ft
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 6 000 000 Ft
Kommunális eszközök beszerzése 15 000 000 Ft
Tanya- és falugondnoki busz beszerzése 18 000 000 Ft

A támogatási összeg magában foglalja az önállóan támogatható tevékenységekre és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységekre igényelhető támogatási összeget is.
1.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%- os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

4. Áfa levonási jog
A pályázatban fel kell tüntetni az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adóval növelt összegét, valamint a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét is.
Útmutató 2023. 2.6. pontja tartalmazza.

5. Nem elszámolható költségek köre
A kategóriákon belüli támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik a pályázati kategória önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen:
- korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már támogatásra került eszközök, műszaki tartalomban foglaltak elszámolása;
- saját teljesítés;
- használt anyag/eszköz vásárlása és/vagy beépítése;
- járműbeszerzés költsége (kivéve: Tanya- és falugondnoki busz beszerzése, Kommunális eszközök beszerzése kategória);
- jármű fenntartásának költsége, üzemanyag költség;
- sikerdíj;
- a pályázati célhoz nem kapcsolódó tevékenységekből származó költségek;
- egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése, melyek fenntartása hosszú távon nem biztosított;
- kamattartozás;
- hitelkamat;
- hiteltúllépés költsége;
- egyéb pénzügyforgalmi költségek;
- deviza-átváltási jutalék;
- pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
- bírságok, kötbérek és perköltségek;
- bírságok, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei;
- ingatlan, jármű, eszköz biztosítás költsége;
- egyéb az egyes kategóriáknál megjelölt tevékenység költsége.

6. Biztosítékok köre
Támogató az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

7. Közbeszerzésre vonatkozó információk
A költségvetési támogatások felhasználása során - ha a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Közbeszerzési törvény) szerinti feltételek fennállnak - közbeszerzés alkalmazása szükséges. Az irányadó, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a Pályázó, illetve a Kedvezményezett feladata.

8. A pályázat ellenőrzése
8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- a pályázat benyújtására jogosult a jelen pályázati kiírásban feltüntetett valamely kategória önállóan megvalósítható tevékenységének megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
- a kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljes körűek és nem valótlan tartalmúak;
- a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal, az előírt módon és határidőben benyújtásra kerültek.
8.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- a Pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet, II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló cím, 1.3.1. pontja szerint kell figyelembe venni;
- a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
- a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- Magyar Falu Program céljához való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.

9. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár 1 alkalommal hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki, amennyiben a hiba, hiány jellegénél fogva javítható, pótolható. A Pályázó a hiánypótlást a hiánypótlási felhívás a Pályázó hivatali kapuján történő kézbesítését követően legfeljebb 6 munkanapon belül elektronikusan úton köteles teljesíteni az elektronikus felületen keresztül.
A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a Támogató nem köteles figyelembe venni, így a Támogató a pályázatot elutasíthatja, vagy a döntését a határidőben beérkezett dokumentumok alapján hozza meg.
A további szabályokat az Útmutató 2023. 2.9. pontja tartalmazza.

10. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő legfeljebb 65 napon belül dönt, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés kiküldésétől annak megválaszolásáig terjedő időszak. A Támogató döntéséről a Kincstár elektronikus úton, a Pályázó hivatali kapuján keresztül, a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül értesíti a Pályázót.
Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, a jelen pályázati kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak a Támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2023. 2.11. pontja tartalmaz.

11. A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.
A támogatói döntéshozatalra, a Támogatói Okirat kiadására és a támogatás folyósítására a 2024. évben kerül sor.

12. Jogorvoslat
Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdését a kizárólag hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni, így kifogás benyújtására nincs lehetőség.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A megítélt támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának határideje a projekt befejezését követő 60. nap, ami legfeljebb az egyes kategóriáknál meghatározott támogatott tevékenység határidejét követő 60. nap.
További szabályokat az Útmutató 2023. 5. pontja tartalmazza.

14. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények
A nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket a
https://kormany.hu/miniszterelnokseg/magyarfaluprogram oldalról letölthető Arculati Kézikönyv tartalmazza.

15. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata; telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek

16. Pályázathoz/Támogatói Okirathoz/elszámoláshoz csatolandó mellékletek
Jelen pontban azon mellékletek, mellékelendő nyilatkozatok megjelölése szerepel, amelyeket minden kategória tekintetében kötelező benyújtani.
A kategóriák további előírásokat tartalmaznak a mellékletekkel kapcsolatosan, az alábbiak szerint:
- pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező: a kategória tekintetében benyújtott valamennyi pályázat esetén csatolni kell
- pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns: a kategória tekintetében benyújtott pályázat esetén kötelezően csatolandó, amennyiben az adott pályázó, vagy a pályázattal érintett tevékenység tekintetében releváns
A mellékleteket formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
16.1. Minden kategória tekintetében benyújtandó mellékletek
- Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban" (kötelező)
- Jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Üzemeltetésről szóló nyilatkozat" (kötelező)
- Jelen pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről" (kötelező)
- Jelen pályázati kiírás 3.a. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről " (kötelező)
- Aláírási címpéldány (kötelező)
- Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező)
- Egy darab árajánlat/árazott költségvetés/költségbecslés melyben egyértelműen beazonosítható és összegszerűen elkülönített módon kerültek feltüntetésre az önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (kötelező)
o Figyelem, a pályázati kiírás egyes kategóriák esetében egyéb előírást is tartalmazhat az árajánlatra vonatkozóan!
o Az árajánlatra vonatkozó feltételeket az Útmutató 2023. 2.5. pontja
tartalmazza.
- Fotódokumentáció. A pályázat benyújtásakor fennálló állapot bemutatása szükséges (kötelező).
Kivéve: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése kategória esetében, az új építési tevékenység tekintetében, továbbá új eszközök, járművek beszerzése esetén.
- Társulás esetén a társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns).
- Társulás esetén a tagok hozzájáruló nyilatkozata a pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához. (amennyiben releváns).
- Amennyiben a fejleszteni kívánt ingatlan több önkormányzat közös tulajdonában áll, az adott ingatlan helyrajzi számát, valamint a pályázat benyújtásához és a fejlesztés megvalósításához történő hozzájárulást tartalmazó képviselő-testületi határozatok másolata (amennyiben releváns)."
- Jelen pályázati kiírás 7. számú melléklete szerinti nyilatkozat - "Nyilatkozat az eszközbeszerzéshez kapcsolódó feladat ellátásáról" (amennyiben releváns)."
16.2. Pályázó elektronikus nyilatkozatai
A Pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:
- a pályázati dokumentációban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
- a pályázat tekintetében áfa levonási joggal rendelkezik-e;
- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak;
- nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
- nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
- a pályázati kiírás közzététele előtt az építési tevékenységet, az eszközbeszerzéseket, járműbeszerzést nem kezdte meg;
- a pályázatban tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt helyez ki.

"Tanya- és falugondnoki busz beszerzése"
A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/TFB

1. A pályázat célja
A kategória célja a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető, vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében az önkormányzatok, önkormányzati társulások (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) számára a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag­fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

2. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Pályázó településenként egy darab gépjármű cseréjére vagy beszerzésére nyújthat be pályázatot az alábbiak szerint:
Falugondnoki VAGY tanyagondnoki szolgálathoz szükséges
- Új gépjárműbeszerzése és forgalomba helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére. E települések esetében az adott szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
- Új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel, azonban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába történő bejegyzése a pályázat benyújtásáig megtörtént.
- Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat vállalja a lecserélendő, működőképes és használatra alkalmas busz térítésmentesen történő átadását egy általa megjelölt határon túli település magyar közössége számára, vagy felajánlja átadásra ugyanerre a célra a Miniszterelnökség által kijelölt határon túli település magyar közössége részére. A felajánlás kizárólag azon busz esetében lehetséges, melynek az élettartama tekintetében a forgalomba helyezéstől számított legalább 6 év, de legfeljebb 10 év telt el és a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km, de legfeljebb 300 000 km alatti futásteljesítménnyel rendelkezik, valamint a gépjármű átadásának időpontjában még legalább 6 hónapig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.
- Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén a régi gépjármű felajánlása nélkül, azzal a feltétellel, hogy a pályázat keretében lecserélendő busz élettartama tekintetében a forgalomba helyezéstől számított több, mint 10 év telt el vagy 300 000 km-et meghaladó futásteljesítménnyel rendelkezik.
2.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Csak az önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek támogatható/ak.
2.2.1. Költségkorláttal elszámolható tevékenységek
Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 3%-áig számolhatóak el:
- előkészítési tevékenység (például: pályázati dokumentáció összeállítása);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (projektmenedzsment, az új gépjármű forgalomba helyezésének költsége: műszaki vizsgáztatás, rendszám igénylése során fizetendő díj, regisztrációs díj), illeték, törzskönyv kiállításának díja, forgalmi engedély kiállításának díja);
- a gépjármű rendeltetésszerű használata során felmerülő tárgyi eszközök beszerzése (például: téli/nyári gumiszett, hólánc);
- a beszerzett falubusz és tanyabusz fóliázása, emblémázása a Támogatói Okiratban, valamint a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében rögzített feltételeknek megfelelően (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység);
- az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató 2023. szerinti tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység).
2.3. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen pályázati kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, de különösen az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek:
A. Kötelezően megvalósítandó tevékenységekből származó költségek:
- a beszerzett gépjármű vonatkozásában a fenntartási időszak alatt kötelezően megkötendő felelősségbiztosítás és Casco biztosítás díja;
- gyári technológia szerint előírt kötelező szervizek költsége.
B. Egyéb felmerülő költségek:
- üzemanyag költség;
- autópálya matrica, egyéb útdíj költségek, parkolási díjak;
- a felajánlott gépjármű átadásával kapcsolatos bármely költség;
- amennyiben a Pályázó úgy nyilatkozott, hogy a támogatás tekintetében áfa visszaigénylési joga van, úgy az áfa összege nem számolható el;
- kiterjesztett jótállás díja.

3. A projekt megvalósításának időtartama
3.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az Útmutató 2023. 3.4. pontja tartalmazza.
3.2. Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2025. május 13.
További szabályokat az Útmutató 2023. 3.3. pontja tartalmaz.

4. Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység megvalósítását követő öt évig áll fenn. Fenntartási időszak alatt az amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy lopás esetén a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótolandó.
További szabályokat az Útmutató 2023. 10. pontja tartalmaz.

5. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A beszerzett gépjárműveknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:
- Kizárólag olyan első alkalommal forgalomba helyezett, legalább 8 személyes új gépjármű, amely megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
- A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie a mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására, ennek megfelelően alkalmasnak kell lennie minimum egy elektromos kerekesszék szállítására, valamint rendelkeznie kell rámpával vagy emelőszerkezettel és 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel.
- Gyártói jótállás szükséges feltételei: minimálisan 4 évig vagy 200 000 km futott távolságig (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás.
- Olyan gépjármű, melyet teljes egészében a gyártóműnél a gyártósoron építettek.
- A benyújtott pályázatban megjelölt, beszerezni kívánt jármű gyártmánya (márkája) szükség esetén változtatható.
- A régi gépjármű átadására vonatkozó feltételek, kötelezettségek teljesítése alól a Támogató kérelemre, egyedi mérlegelés alapján felmentést adhat.

6. Pályázathoz/Támogatói Okirathoz/elszámoláshoz csatolandó mellékletek
A mellékleteket formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
- Új tanya- vagy falugondnoki szolgálat létrehozása esetén a pályázat benyújtásakor csatolandó az új ellátási körzet létrehozásáról rendelkező önkormányzati rendelet, illetve az új tanya- vagy falugondnoki szolgálat létrehozására irányuló, az illetékes kormányhivatalhoz benyújtott engedély iránti kérelem másolata (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).
Az illetékes kormányhivatal által kiállított új tanya- vagy falugondnoki szolgálat létrehozásáról szóló engedély megléte a beszámoló elfogadásának feltétele!
- A beszerezni kívánt jármű vonatkozásában egy darab árajánlat és az árajánlaton szereplő gépjármű műszaki leírása (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).
A beszerzendő gépjárműre vonatkozó árajánlatoknak tartalmaznia kell a jármű gyártmányát (márkáját), típusát, a felszereltség szintjét, valamint azt, hogy a jármű új és eddig használatban nem volt, továbbá előírás, hogy az árajánlat érvényessége a pályázat benyújtásától számított legalább 120 napra szóljon.
Az árajánlatban tételesen szükséges feltüntetni a gépjármű árát, regisztrációs adót, a forgalomba helyezés illetékét. A pályázat benyújtásakor a regisztrációs adó, illetve az illeték költségét önálló soron, járulékos költségként szükséges rögzíteni.
- Fotódokumentáció (gépjármű csere esetén, a lecserélendő gépjárműről, a km óra állásról és a forgalmi engedélyről) (pályázat benyújtásakor csatolandó, kötelező).
- Cserélni kívánt gépjármű forgalmi engedélyének és törzskönyvének másolata (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Amennyiben a pályázó önkormányzat a lecserélt falugondnoki buszt vagy tanyagondnoki buszt határon túli település magyar közösségének tulajdonába adja, a jelen pályázati kiírás 10. számú melléklete szerinti nyilatkozat (pályázat benyújtásakor csatolandó, amennyiben releváns).
- Az illetékes kormányhivatal által kiállított új tanya- vagy falugondnoki szolgálat létrehozásáról szóló engedély (elszámoláshoz csatolandó, kötelező).

https://www.allamkincstar.gov.hu/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem