Térségi vállalkozásfejlesztés / VP6-19.2.1.-40-4-20

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Korlátolt felelősségű társaság (113) Betéti társaság (117) Egyéni cég (228) Egyéni vállalkozó (231) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572) Nonprofit betéti társaság (576) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599) Részvénytársaság (114) Közkereseti társaság (116) Egyéb önálló vállalkozó (232) Nonprofit részvénytársaság (573) Nonprofit közkereseti társaság (575)

Térségi vállalkozásfejlesztés / VP6-19.2.1.-40-4-20


HELYI FELHÍVÁS
A helyi felhívás címe:
Térségi vállalkozásfejlesztés
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-40-4-20
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén székhellyel rendelkező induló és működő vállalkozások támogatása: a(z) az induló és működő vállalkozások és nonprofit gazdasági társaságok támogatása és piaci pozícionálását segítő projektek megvalósítása, továbbá munkahelyek teremtése, a már meglévők megtartása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a működő vállalkozások versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén székhellyel rendelkező induló és működő vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Helyi Akciócsoport(a továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 1 000 000-10 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 5 000 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják 1, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a a helyi gazdaságfejlesztés céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A térségben a működő vállalkozások alapvető tőkehiánnyal küzdenek, melyek gátat szabnak a fejlődésüknek, innovatív technológiák alkalmazásának, így összességében a fennmaradásuknak. A vállalkozások támogatásával új, innovatív technológiák alkalmazását helyezzük előtérbe az eszközbeszerzéssel érintett fejlesztéseken túl. Az intézkedés hozzájárul a vállalkozások versenyképességének növeléséhez, munkahelyeket teremt, illetve őriz meg, ezzel hozzájárul a térségben tapasztalható elvándorlás negatív hatásainak enyhítéséhez. A térségi kistelepüléseken élők jövedelmi helyzete folyamatosan romlik, a munkanélküliek foglalkoztatását pedig a megyei átlaghoz képest jóval gyengébb vállalkozói szféra egyre kevésbé képes ellátni. Egyre nagyobb nyomás nehezedik a települési önkormányzatokra a bevételszerzési lehetőségek bővítése, a megélhetést elősegítő megoldások kidolgozására a háztartások részéről. Az elmúlt években mindez drasztikus átalakulást hozott az önkormányzatok működésében, tevékenységében. A települések többsége elindult az önellátás, gazdálkodóvá válás útján. A felhívás által megvalósított projektek közvetett módon hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és az erőforrások hatékonyságának növeléséhez. További cél a lakosság helyben tartása is.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 78354974 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 11-104 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretében a(z) Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete, mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport hirdeti meg a HACS és a VP Irányító Hatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a(z) Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete munkaszervezetéhez a +3620/378-9181, normál díjazású telefonszámon, ahol Hétfő: 7:00-17:00 óráig
Kedd: 8:00-16:30 óráig
Szerda: 8:00-16:30 óráig
Csütörtök: 8:00-16:30 óráig
Péntek 8:00-12:30 -óráig fogadják hívását.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alkalmazandók.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Korlátolt felelősségű társaság (113)
Betéti társaság (117)
Egyéni cég (228)
Egyéni vállalkozó (231)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
Nonprofit betéti társaság (576)
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)
Részvénytársaság (114)
Közkereseti társaság (116)
Egyéb önálló vállalkozó (232)
Nonprofit részvénytársaság (573)
Nonprofit közkereseti társaság (575)
a.) Kizárólag a Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúdorog, Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát településeken a támogatási kérelem beadásakor már székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.
b) A támogatást igénylő a 2004. évi XXXIV. tv. alapján mikrovállalkozásnak minősül (amennyiben a támogatást igénylő esetén releváns).
c.) Jelen felhívás keretében egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult (a visszavont és elutasított kérelem ez esetben nem releváns).
d.) Nem főállású egyéni vállalkozó is jogosult támogatásra.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az egy kedvezményezett által felhasználható forrás a program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HACS IH-val kötött Együttműködési Megállapodásában rögzített fejlesztési forrásainak 20%-át.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre.
Az ÁÚF Kizáró okok listája című részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:
a) A projekt tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban.
b) A támogatást igénylő - a projekt megvalósítása céljából - jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
c) A projekt olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
d) Mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások nem támogathatóak;
e) A támogatás igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor köztartozás áll fenn;

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2023.06.30 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az Irányító Hatóságnak is megküldi.
Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt benyújtott támogatási kérelmekről hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
A helyi támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem