Út, híd, járda építése/felújítása / MFP-UHJ/2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2023. január 1. napján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kezelt adatok alapján

Út, híd, járda építése/felújítása / MFP-UHJ/2024


MAGYAR FALU
PROGRAM
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Út, híd, járda építése/felújítása”
című
alprogramhoz
A pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2024

1. Bevezető
A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai részére utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére.
A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokhoz” (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentum, amely a pályázati kiírás pontjaihoz tartozó további feltételeket és részleteket tartalmazza.

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.
A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, járdáról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 5 000 000 000 forint,
amelynek fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím biztosítja.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

2.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2023. január 1. napján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kezelt adatok alapján;

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:
- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2024. június 12 - 2024. július 12.
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!
A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!
További szabályokat az Útmutató. 2.3. pontja tartalmaz.

3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg
Út, híd építése/felújítása esetén 45 000 000 forint
Járda építése/felújítása esetén 10 000 000 forint
A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan támogatható; az önállóan nem támogatható, választható, költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek és az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

3.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os
támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

4. Támogatható tevékenységek

4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy
- külterületi utak építése, ezen belül utak kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése és a 8. számú melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása;
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy
külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy
külterületi ingatlanon új, szilárd burkolatú, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda építésének támogatása (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb. - és munkadíj);
- az önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő ingatlanokon elhelyezkedő, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda javításának, felújításának (anyag és munkadíj) támogatása.
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Önállóan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
A pályázati kiírás valamennyi, önállóan támogatható tevékenységeinek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, a fejlesztéssel érintett út/híd/járda szakaszához közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, az alábbiak szerint:
a) zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
b) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés, átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
c) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
d) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.
A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján kiválasztott, útépítés vagy hídépítés, illetve felújítás, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek az alábbiak szerint.
e) a fejlesztéssel érintett út(szakasz) műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
f) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
g) a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló felújítása, építése;
h) a fejlesztéssel érintett útszakasz, vagy híd által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása, tisztítása;
i) a fejlesztéssel érintett út, híd esetén a fejlesztéssel érintett területen lévő gyalogos­átkelőhelyek megvilágítását biztosító eszközök beszerzése és elhelyezése;
j) nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása az alábbi korlátozás figyelembevételével: a nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása a támogatással érintett útszakasz hosszáig vagy az útszakaszhoz legközelebb lévő befogadóig lehetséges azzal, hogy a vízelvezetés hossza a támogatással érintett útszakasz kétszerese lehet;
k) sárrázó építése, felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 2.§ 9. pontja szerint.

A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján kiválasztott, járda építése/felújítása, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek az alábbiak szerint.
l) a fejlesztéssel érintett járda műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
m) a fejlesztéssel érintett járdaszakasz tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
n) a fejlesztéssel érintett járda által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása;
o) a fejlesztéssel érintett járda esetén a megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a járda egyenes irányú folytatásaként elhelyezkedő kijelölt gyalogos­átkelőhelyek biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata
telefon: +36-1-452-2902
1811
külföldről: +36-1-327-3308
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A vármegyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei:
https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/73

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem